• Лиляна Павлова

    Родена съм в гр. София, на 6 декември 1977 г.

    Омъжена съм и имам дъщеря София.

    Доктор по икономика,

    Магистър по „Публична администрация и европейска интеграция” от ВСУ “Черноризец Храбър”,

    Бакалавър по „Международни икономически отношения“ от Университета за национално и световно стопанство, София.

    Владея английски и руски езици.

    В момента съм народен представител в 42-то Народно събрание от 3-ти МИР Варна.

    Автор съм и съавтор на над 10 научни публикации, книги, статии, монографии. От 2002 г. съм хонорован преподавател и лектор в направление Администрация и управление, Стратегическо управление в публичния сектор, управление на проекти, финансирани от фондовете на ЕС и в Института по публична администрация и европейска интеграция към Министерския съвет.

    Започнах кариерата си през септември 1996 г. в Института за развитие на демокрацията. През март 1997 г. станах финансов мениджър по Програма ФАР „Програма за обучение на мениджъри". В периода 1998-1999 г. бях офис-мениджър по проект по Програма ФАР-Темпус Национален академичен център по мениджмънт и капиталови пазари. През 1999 г. Работих като експерт по международни проекти в Института за следдипломна квалификация към УНСС. В периода от 1999 г. до 2002 г. бях експерт в Координационното звено по програма ИСПА на ЕС към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

    От 2002 г. започнах своята кариера като експерт в Министерство на финансите, в дирекция „Национален фонд", а от април 2002 г. до август 2009 г. бях началник на отдел в дирекция „Национален фонд" в Министерство на финансите, отговорен за Финансовото управление, контрол и наблюдение на предприсъединителните инструменти ФАР, ИСПА, САПАРД и Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.

    От август 2009 г. станах заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Отговарях за дирекциите, управляващи европейски фондове и програми. В този период бях и Ръководител на Управляващия орган по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 и на програмите за трансгранично и транснационално сътрудничество и национален координатор за участието на България в Стратегията на ЕС за Дунавския регион.

    На 9 септември 2011 г. бях избрана за министър на регионалното развитие и благоустройството в правителството на министър-председателя Бойко Борисов – пост, който заемах до края на неговия мандат през 2013 г.

    Носител съм на наградата „Варна’2006” (съвместно с научен колектив) за публикациите „Основи на публичната администрация” и „Стратегическо управление в публичния сектор” (на основание протокол № 41 на Общински съвет – Варна от 16.02.2006 г.).

  Custom Search
  Web
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата